பண்பாட்டு அசைவுகள் [Panpattu Asaivugal] Tho. Paramasivan

ISBN:

Published:


Description

பண்பாட்டு அசைவுகள் [Panpattu Asaivugal]  by  Tho. Paramasivan

பண்பாட்டு அசைவுகள் [Panpattu Asaivugal] by Tho. Paramasivan
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | | ISBN: | 5.57 Mb

அறியபபடாத தமிழகம, தெயவஙகளும சமூக மரபுகளும ஆகிய இரு நூலகளில உளள கடடுரைகளையும சில புதிய கடடுரைகளையும உளளடககிய தொகுபபு இது. மணணும, மணணின உயிரவகைகளும பயிரவகைகளும இவறறினுடான மனித அசைவுகளும பனமுகத தனமை கொணடவை எனற புரிதலை இநதூல ஏறபடுததுகிறது. நமமைச சுறMoreஅறியப்படாத தமிழகம், தெய்வங்களும் சமூக மரபுகளும் ஆகிய இரு நூல்களில் உள்ள கட்டுரைகளையும் சில புதிய கட்டுரைகளையும் உள்ளடக்கிய தொகுப்பு இது.

மண்ணும், மண்ணின் உயிர்வகைகளும் பயிர்வகைகளும் இவற்றினுடான மனித அசைவுகளும் பன்முகத் தன்மை கொண்டவை என்ற புரிதலை இந்தூல் ஏற்படுத்துகிறது. நம்மைச் சுற்றியுள்ள அசைவுகளை எந்திரகதியில் அல்லாமல் தன்னுணர்ச்சியோடு காணவைக்கிறது.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "பண்பாட்டு அசைவுகள் [Panpattu Asaivugal]":


aquaway.com.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us